top of page

Sköna konster 

Förlag och bokmakeri

Sköna konster är ett litet förlag och bokmakeri som ger ut och formger böcker om kulturhistoria, språk och poesi. Här nedan presenteras alla böcker som Johanna Broman Åkesson formgett, även hos andra förlag. De flesta böcker går att köpa via vanliga internetboklådor. Tryck på bokens bild nedan för mer information.

 En kyrka i tiden
- Hagalunds kyrka, dess tillkomst och utveckling
av Ann-Katrin Hatje

Solna församling, 2023

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

Hagalunds kyrka är på många sätt unik. Det gäller dels kyrkans tillkomst (se del I), dels dess arkitektur och inredning (se del II). I februari 1906 invigde ärkebiskopen Johan August Ekman Hagalunds kyrka. Bakom dess tillkomst låg en stark folkkyrklig rörelse, ”Sällskapet för främjande av kyrklig själavård i huvudstaden” och dess kretsar, varav en var Hagalundskretsen, bildad i november 1899. Den samlade både hög som låg i en gemensam strävan att bygga en egen kyrka för de boende i Hagalund. Detta var en stark manifestation av den då rådande folkkyrkotanken inom Svenska statskyrkan. Vid två tillfällen har kyrkan genomgått större renoveringar. Efter dessa återinvigdes den, dels 1937, dels 1965. Hagalunds kyrka är unik, arkitektoniskt sett. Den kombinerar gammal skotsk gotisk stil med jugend. Bäst bevarat är detta numera i kyrkans exteriör. Säljs via Solna församling.

Mellan raderna omslag blå blom II3.jpg

 Mellan raderna
av Anna-Greta Nystig Sättare

Sköna konster förlag, 2023

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

Anna-Greta Nystig Sättare (1922-2023) levde ett långt liv. Långa perioder i ensamhet. Men böckerna, skrivandet, orden och musiken var hennes vänner som hon umgicks med, skrattade, grät och grälade med. I ganska mogen ålder fick hon mod och styrka att börja ge ut sina dikter och göra sin röst hörd på ett sätt hon aldrig tidigare vågat. Hennes dikter handlar på ett eller annat sätt nästan alltid om möten - det medmänskliga mötet, mötet mellan människa och natur, mötet med det förflutna, mötet med musiken, längtan efter möte ... Mellan raderna är ett urval dikter och prosalyrik ur hennes diktsamlingar. Här finns också hennes textsättning till Sollerö Långdans som finns i flertalet inspelningar.

sågsandsborna.jpg

 Sågsandsborna
av Mats Hellspong

Sköna konster förlag, 2023

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

Sågsandsborna är en berättelse över livet i ett sommarstugeområde på östra sidan av Hemsön, en ö i Bottenhavet utanför Ångermanälvens utlopp. Sågsand har fått sitt namn efter en såg som anlades i Utanöbäcken under 1800-talet. Här var i stort sett jungfrulig mark ännu på 1920-talet, men från 1930-talet började sommarstugor byggas på sidorna av den stora sandstranden. Mats Hellspong tillbringade sin första sommar i livet 1941 på Sågsand och har sedan dess varit sommargäst där varje år med några få undantag. Här berättar han om sina minnen från livet på Såg­sand. Han har därtill gjort ett stort antal intervjuer med vänner och grannar på Sågsand för att kunna ge en mer fullständig bild av bebyggelsens framväxt och livet på platsen under sommarmånaderna. Boken innehåller ett stort antal foton från 1930-talet och fram till 2000-talet. Mats Hellspong är professor emeritus i etnologi.

Sverige och hitler_edited.jpg

 Sverige och Hitler 1939-1945
Ett bidrag till historien om Sverige och Tyskland under andra världskriget
av Kent Zetterberg

Carlsson bokförlag, 2021

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

Denna bok visar hur stormakterna respekterade Sveriges neutralitet 1939–1945 och såg på den svenska staten som den starkaste i Norden med sin växande försvarsstyrka. Sverige var ingalunda något tyskt lydrike eller ett land befolkat av rasbiologer, nazister och eftergiftspolitiker. Det är en vrångbild. Tyskland fick inget gratis av Sverige. Enligt Hitler avvisade svenskarna nazismen helt och han ansåg att Tyskland inte hade något att erbjuda Sverige och att Tyskland måste undvika ett krig ”därför att svenskarna kommer att bli våra bittraste fiender!” Sveriges läge var dock svårt, omringat av Nazityskland 1940–1944, men med en stark nationell samling försvarade man sin fred, frihet och neutralitet. Det var dessutom en viktig strategisk insats då Sverige höll emot både Nazityskland och Stalins Sovjet‑unionen och kunde hjälpa grannländer, flyktingar, judar med flera. Tyskarna visste att Sverige skulle spränga gruvorna och stoppa all handel om landet angreps. Under krigsåren förde Sverige en skicklig förhandlingspolitik, med stöd från de allierade, och pressade tillbaka Tyskland för varje år. Att Sverige klarade sin fred 1939–45 fick långsiktigt positiva effekter för hela Norden. Sverige var en regional militär stormakt redan 1945 och utgjorde sedan en stor tyngd i den nordiska balansen mot Sovjetunionen under kalla kriget ca 1948–1990. Hela perioden 1940–1990 bildar en kontinuitet då Sverige samlat gjorde en viktig insats för den fria världen mot både Nazityskland och Sovjetunionen. Kent Zetterberg, f. 1946, professor emeritus vid Försvarshögskolan, har främst forskat om svensk säkerhetspolitik, strategi och militärhistoria. Han är sedan 2002 ledare för forskningsprogrammet Försvaret och det kalla kriget (FoKK) som har gett ut 56 skrifter. Se även hans bok Konsten att överleva: Studier i svensk säkerhetspolitik 200 år, FoKK, 2007.

Omslag Solna 210929 SISTA (2).png

Hundra år med Solna hembygdsförening
1921-2021
av Ann-Katrin Hatje

Solna hembygdsförening, 2021

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

Detta är en jubileumsbok om en av de äldsta hembygdsföreningarna i landet, Solna hembygdsförening. 2021 har det gått hundra år sedan denna förening bildades. Boken ger en bred historik över Solna hembygdsförenings verksamhet, program och aktiviteter. Särskilt lyfts föreningens samarbete med det om­givande samhället fram. Läsaren får lära känna många färgstarka och intressanta personer och ta del av viktiga händelser i föreningens liv. Det gäller till exempel räddningen av Charlottenburgs gård, som senare blev hembygdsföreningens hemvist och ett kulturellt nav i Solna. Boken finns till försäljning via Solna hembygdsförening.

9789151955490_200x_forskningsmetoder-i-tolkning-en-praktisk-handledning_haftad.jfif

 Forskningsmetoder i tolkning 
En praktisk handledning
av Jemina Napier och Sandra Hale
i översättning 
av Ingrid Almqvist

Sköna konster förlag, 2020

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

En praktisk handledning i tolkningens forskningsmetoder.

det-forflutnas-magi-en-historikers-berattelser_haftad.jpg

 Det förflutnas magi
En historikers berättelser
av Gunnar Artéus

Sköna konster förlag, 2019

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

Med perspektiv på över 500 år gör Gunnar Artéus ett antal personligt valda nedslag i historien där han på ett lättillgängligt och koncentrerat sätt belyser avgörande och dramatiska händelser som Konstantinopels fall, rättegången mot Oscar Wilde, Bollhuseden, teserna i Wittenberg, Vita Rosens kamp mot nazismen, jordbävningen i Lissa­bon 1755, Rosa Parks och medborgarrättsrörelsen, slaget vid Svensk­sund, general Bonapartes statskupp och andra historiska skeenden som enligt Artéus ”framkallar den känsla som en gång gjorde mig till historiker, känslan av det jag vill kalla för ’det förflutnas magi’.”Gunnar Artéus är professor emeritus i historia samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskaps­akademien. Han är även poet, essäist och översättare av utländsk litteratur.

9789198193978_200x_dikter-till-orest_haftad.jpg

 Dikter till Orest 
av Gunnar Eriksson

Sköna konster förlag, 2019

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

"Skådande i gruset hittar jag en penna nertryckt i ett bilspår.” Blicken för det lilla går igen i hela Gunnar Erikssons diktning. Ofta är det det till synes oväsentliga och vardagliga som han dröjer vid, det som andra tar för givet eller inte ser – skalbaggar, kråkor, lavar, fågelskrämmor, regnet, skidspåret, fetknoppen, färgen grått. Genom Erikssons förundrade blick får det triviala ett sällsamt skimmer och klang av de stora frågorna. Naturen i all dess sinnliga mångfald och mångtydighet är ett genomgående tema. Häri finns också blicken för tidens gång, de undflyende ögonblicken, livets rytm. Men Eriksson är sällan tillbakablickande, de förbiilande minnesfragmenten och rösterna ur historien reflekterar nuet eller fångar det tidlösa – blicken är sökarens: ”Välkommen främling, viskar stigen.” Erikssons nyfikna, ofta varmt humoristiska, blick skvallrar om en stor humanist – den som omhuldar det spröda anar också kraften i det lilla, i fröet, pärlan och pennan i gruset. Gunnar Eriksson är professor emeritus i idé- och lärdoms­historia. Dikter till Orest är hans tredje diktsamling.

Sven A Nilsson.jpg

 Sven A Nilsson 
Forskaren och människan 
av Gunnar Artéus

Sköna konster förlag, 2018

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

Historiker försvinner lätt under glömskans horisont, när de inte längre är aktiva. Sven A. Nilsson, som var professor i Uppsala från 1955 till sin pensionering 1980, hör verkligen till dem som gjort sig förtjänta av eftervärldens fortsatta uppmärksamhet. När Gunnar Artéus nu gjort honom till föremål för en biografisk studie, är detta alltså helt på sin plats. Artéus, som själv inte tillhört skaran av Nilssons direkta lärjungar, vilket kan vara av värde när man vet hur uppburen Nilsson var av sina många adepter, har fokuserat sin framställning på Nilssons vetenskapliga nyvinningar. I centrum står hans forskningar om ett samhälle präglat av krigsmaskineriets krav. Nilsson gjorde nyskapande insatser för att förstå hur detta samhälle fungerade från dess början under 1500-talets slutskede till dess kulminationspunkt under andra hälften av 1600-talet. Med indelningsverket blev finansieringen av en överdimensionerad krigsmakt satt i system. Hur kungarna manövrerade riksstånden, inte minst adeln, att godta denna utveckling är en viktig del av den insatsen. Artéus korta bok förtjänar att läsas av alla som är intresserade av hur en ny kunskap om den fascinerande ”stormaktstiden” växt fram. På köpet får man en viss insyn i hur en framstående historiker arbetat. Rolf Torstendahl

Den sista akten.jpg

 Den sista akten 
Kriget på västfronten 1918
av Gunnar Eriksson

Sköna konster förlag, 2017

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

Första världskriget avgjordes på västfronten 1918. Detta världshistoriska drama skildras sakkunnigt och fängslande i denna bok. På ett lättillgängligt sätt presenteras för svenska läsare forskningens aktuella bild av kriget. Framställningen är främst inriktad på att utreda två grundläggande frågor: varför misslyckades de tyska offensiverna? Och varför blev den följande allierade offensiven så framgångsrik? Dessutom porträtteras de högsta militära befälhavarna psykologiskt och som strateger. Författaren är professor emeritus i historia, särskilt militärhistoria, vid Försvarshögskolan samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskaps­akademien. Han är även poet, essäist och översättare av utländsk litteratur.

Den tvåpartiska tolken.jpg

Den tvåpartiska tolken
Lärobok i tolkning
av Hanne Skaaden
Översättning Ingrid Almqvist

Sköna konster förlag, 2017

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

Tolken gör det möjligt för poliser, sjuksköterskor, läkare, domare och andra fackpersoner att genomföra samtal där det finns språkbarriärer. Vad är tolkens uppgift i sådana situationer?Läroboken ger en solid introduktion till tolkyrket inom offentlig sektor. Författaren utgår från tolkens yrkesetik som fastslår att bägge parter i samtalet har likvärdiga krav på tolkens kompetens. Tolken är på så sätt tvåpartisk. Samtidigt är tolkens viktigaste verktyg, språket, ett mångsidigt fenomen som gör tolkens uppgift krävande.Genom autentiska exempel illustreras det komplexa samspelet i tolkade samtal. Boken bygger en teoretisk plattform för tolkens funktion. Individens rätt att bli hörd och få information står i förgrunden, medan kunskap om tvåspråkighet och dialogens komplexitet klargör förutsättningarna för tolkens professionsutövande. Den tvåpartiska tolken vänder sig till tolkar, tolkstuderande och fackpersoner som kommunicerar via tolk i sitt arbete.Hanne Skaaden är professor vid Institutet för internationella studier och tolkutbildning på Högskolan i Oslo och Akershus. Läroboken bygger på hennes långa och allsidiga erfarenhet som tolk och tolkutbildare.

Glimtar av människoliv.jpg

Glimtar av människoliv
Essäer
av Gunnar Artéus

Sköna konster förlag, 2017

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

"Gunnar artéus är en ovanlig historiker. Hans stora forskningsinsats ligger inom militärhistorien i vid mening. Men han är också poet, har gett ut diktsamlingar och översatt andra poeter som Rilke och Yeats. Och han är heller inte någon traditionell militärhistoriker. Han har visserligen skrivit om strategi, generaler och krigandets konst, men framför allt gäller hans forskning den framväxande militärstaten och det svenska samhället i dess helhet. – – –Inlevelse i människor, stämningar och mentaliteter kommer tillbaka med ökad styrka i de essäsamlingar som Artéus publicerat under 2010-talet. Essäformen har gett honom en frihet som han utnyttjat till att göra inkännande och utsökt formulerade karakteristiker av personer och epoker. Essäformen ger honom också möjlighet att pröva nya metoder." ur Ronny Ambjörnssons förord Gunnar Artéus är professor i historia, poet och essäist samt har översatt utländsk lyrik.

Soldater och poeter.jpg

Soldater och poeter
Essäer
av Gunnar Artéus

Sköna konster förlag, 2016

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

I denna essäsamling porträtteras inlevelsefullt ett antal kända poeter och ett antal mer eller mindre kända militärer. Bland de porträtterade militärerna märks Döbeln, Helmut von Moltke, Robert E Lee, Magnus Stenbock och Philippe Pétain. Och bland poeterna Goethe, John Keats, Arthur Rimbaud och Verner von Heidenstam. Författaren är professor i historia, poet och essäist samt har översatt utländsk lyrik.

Om natten i ett vaket nunnekloster.jpg

Om natten i ett vaket nunnekloster 
ABC för vuxna barn
av Johanna Broman Åkesson

Sköna konster förlag, 2015

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

"En bok för dig med barnasinnet kvar och dig som ännu växer. En bok för dig som kallats obildbar men fattar undertexter. En bok för dig som fötts i annat land och råkat ut för språkkonflikter. Nu har du boken i din hand, en enkel bok med triviala dikter. Försök att läsa den med rytm och takt och vips - så har du orden i din makt. Och om du läser den med fantasi blir det en bok med flera sidor i." Kluriga, rytmiska, tvetydiga verser om bokstävernas ljud, form och kulturella symbolik. För alla som är roade av språk, ordkunskap, rim, ramsor och ordlekeri.

Det vackraste seklet.jpg

Det vackraste seklet
En kärleksförklaring till Europas 1700-tal
av Gunnar Artéus

Humana Scribo, 2015

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

1700-talet är Gunnar Artéus favoritsekel. Under 1700-talet utvecklades föreställningar om tolerans, humanitet och social medkänsla – det är en tes som Artéus med stort historiskt kunnande och med elegans driver i sin bok Det vackraste seklet. Det är en lång essä, ett slags argumenterande framställning där Artéus skärskådar tidens filosofi, konst, litteratur, musik, arkitektur och sociala liv. Medan 1600-talets Europa karakteriserades av utdragna och blodiga religionskrig, 1800-talet av klasstrider och kolonial expansion, framstår 1700-talet fram till Franska revolutionen som ett förhållandevis lugnt sekel, där tankar om en mildare tillvaro kunde få utrymme. Professor Ronny Ambjörnsson

Omslag Med Gårdagens Dörr 19 aug framsida.jpg

Med Gårdagens Dörr på glänt
Povel Ramel och melodins epok
av Johanna Broman Åkesson

Sköna konster förlag, 2014

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

Povel Ramel var en av de mest mångsidiga och egenartade profilerna i svensk kultur under 1900-talet. Många minns honom som en briljant pianoentertainer och ordekvilibrist. Men han var också en unik uttolkare av vårt moderna samhälles framväxt. Med gycklarens lekfulla allvar gestaltade Povel Ramel den omvälvande tid då Sverige gick från ett lokalpatriotiskt jordbrukssamhälle till ett internationellt välfärdssamhälle. I parodier och pastischer fångade han alla stilar och genrer från slutet av 1800-talet fram till 60-talets pop, och förtydligade de mest typiska dragen under denna ”melodins epok” - det optimistiska och glada men också spänningen och konflikterna mellan det gamla och det nya, det svenska och det utländska. Mitt i allt detta finns också en tidlös och ovanligt innerlig hyllning till livet, leken och glädjen. Med hundratals not- och textexempel belyser Johanna Broman Åkesson i denna bok Povel Ramels stilistiska bredd och personliga stil vilket också blir en kulturhistorisk resa genom 1900-talet.

sonetter.jpg

Sonetterna till Orfeus av Rainer Maria Rilke
I tolkning 
av Gunnar Artéus

Humana Scribo, 2014

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

Romanser.jpg

Romanser
Lyrik i urval
av Gunnar Artéus

Medströms bokförlag, 2014

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

WB Yeats.jpg

WB Yeats valda dikter
I översättning 
av Gunnar Artéus

Humana Scribo, 2014

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

När poeter blir gamla.jpg

När poeter blir gamla
Essäer
av Gunnar Artéus

Humana Scribo, 2014

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

Omslag till Intressanta mindre poeter jan 2014_1.jpg

Intressanta "mindre" poeter
Essäer
av Gunnar Artéus

Humana Scribo, 2014

Formgivning: Johanna Broman Åkesson

bottom of page